Platné od 1. 1. 2019

Při užívání nábytku a výrobků musí být plněny pokyny a respektovány platné technické normy, doporučení uvedená v návodech na údržbu, záručních manuálech,  (pokud jsou dodány atyp. materiály technistone, umělý kámen, kůže, látka a další atypy), záručních listech a další předané dokumentaci (návody od spotřebičů atd.).

Poskytnutá záruka trvá a zákazník může nároky z poskytnuté záruky uplatnit pouze v případě trvalého dodržování návodů na údržbu a používání nábytku, záručních manuálů pro jednotlivé komodity, a níže uvedených záručních podmínek.

Záruční podmínky pro  odběratele:

Výrobce poskytuje prodlouženou 5-letou záruku na nábytek a provedenou montáž,  pokud bude nábytek používán v souladu s podmínkami používání uvedenými v tomto dokumentu.

Reklamaci lze nahlásit elektronicky na email info@desinex.cz  nebo osobně v provozovně. K reklamaci je nutné přiložit:  prodejní doklad, fotodokumentaci vady, popis  vady. Pokud chybí některá výše uvedená dokumentace, prodávající má právo zamítnout reklamaci bez jejího  posouzení.

Zákazník při přejímce objednaného nábytku nebo montáže je povinen neprodleně nahlásit veškerá mechanická poškození  nábytku a tyto uvést v protokolu.

Veškeré vady či poškození v záruční době zákazník bez zbytečného odkladu oznámí dodavateli.

Pokud bude nutná oprava provozovně, výrobce si vyhrazuje právo vymontovat díl na dobu opravy, a pokud tím  dojde k znemožnění používání nábytku, bude namontován náhradní díl.

Reklamace se vztahuje pouze na vady materiálů a výrobků  dodaných dodavatelem.

Pokud reklamovanou vadu lze odstranit, bude reklamace vyřízena opravou.

Výrobce si vyhrazuje právo vyřídit uznanou reklamaci ve lhůtě přiměřeně delší než dle platných předpisů,  počínaje dnem nahlášení reklamace, z technologických důvodů a s ohledem na místo bydliště zákazníka. Výrobce se však bude  snažit tyto reklamace vyřídit co možná nejrychleji.

V případě neopodstatněné reklamace výrobce má právo požadovat na zákazníkovi vzniklé náklady.

Pokud je nutná osobní návštěva výrobce u zákazníka za účelem posouzení reklamace, při neopodstatněné reklamaci zákazník hradí náklady  na dopravu.

Pokud zákazník neumožnil prohlídku nebo opravu, výrobce má za to, že se vzdal veškerých nároků.

Na dodané nábytkové kování  od firmy  BLUM je poskytnuta „doživotní záruka“. Záruka je poskytována prvnímu majiteli kuchyně nebo nábytku a to po celou dobu, po kterou nábytek nebo kuchyň používá.

Během této doby má první uživatel nábytku nárok na bezplatnou výměnu výklopu, výsuvu nebo závěsu, na které se záruka vztahuje. Záruku lze uplatnit také přímo u firmy BLUM, s.r.o.

Montáž výrobků od firmy Blum po uplynutí prodloužené záruky na nábytek při plnění uvedených podmínek si zákazník hradí na vlastní náklady.

 

Záruka se nevztahuje a dodavatel neodpovídá za vady a poškození:

 • vzniklé nerespektováním pokynů uvedených v záručních manuálech, návodech k údržbě a použití, záručních listech a další předané literatuře
 • způsobené nevhodným zacházením, neodborným zásahem, opravou  či nedostatečnou údržbou
 • způsobené neschválenými úpravami výrobku (konstrukce, zapojení atd.)
 • na zboží, které bylo atypicky upraveno nebo montováno za nevhodných klimatických podmínek daného prostoru (“vlhká stavba“) na přání investora – odběratele
 • vzniklé vnějšími mechanickými nebo chemickými vlivy a poškozením (včetně např. poškození povrchové úpravy poškrábáním, vrypy, působením žíravin apod., poškození laku způsobené nesprávnou
 • údržbou  a ošetřováním včetně použití  agresivních či nevhodných čisticích prostředků, leštěnek apod.)
 • způsobené násilným překonáním zamykacích dílů nebo vzniklé v souvislosti s ním
 • způsobená havárií nebo živelní pohromou (požár, zaplavení apod.)
 • způsobené používáním v podmínkách, které neodpovídají podmínkám stanoveným dodavatelem (např. přetížení polic či výsuvů, instalace výrobku v nevhodném prostředí – i krátkodobě apod.)
 • na vady způsobené korozí, způsobenou umístěním výrobků v nevhodných prostorách (např. v exteriéru, ve vlhkém či agresivním prostředí atd.) – optimální vlhkost vzduchu 35% až 55% a okolní  teplota 15°C až 30°C
 • na změny, které jsou přirozeným důsledkem obvyklého používání (např. změny barvy dřeva nebo lesk laku)  se nevztahuje reklamace.
 • na drobné rozdíly v barevných odstínech mezi jednotlivými výrobci světelných zdrojů (jedná-li se o tentýž typ světelného zdroje či jeho adekvátní náhradu) nebo z důvodu různého stáří jednotlivých světelných zdrojů na vady vyplývající z technických vlastností použitých přírodních materiálů
 • na kresbu letokruhů a odstínů přecházejících mezi jednotlivými díly se nevztahuje reklamace
 • s ohledem na specifičnost technologického postupu je přípustný výskyt na ploše 1m2 výrobku v počtu 3 ks,  které nejsou větší než 2mm průměru: prohloubení, vyoblení, zbarvení, mikroprasklin
 • na poškození, jako jsou deformace a odlepení fólie na okrajích vlivem nesprávného používání (vlivem tepla z  okolních zařízení)
 • na změny povrchové kresby u dřevěné konstrukce či jejích charakteristických vlastností, změna barvy nebo rýhy vzniklé přirozeným způsobem v důsledku stárnutí materiálu;
 • na rozdíly v barevných odstínech mezi jednotlivými komponenty nábytku, nepodstatné posuny symetrie mezi dřevěnými letokruhy a přírodní vměstky, jako jsou: skvrny, body, zdravé suky, atd., které jsou důsledkem přírodní povahy materiálu;
 • na poškození vzniklá v důsledku nevhodného nebo nedbalého používání, tj.  přepravy, přenášení a montáže, pokud tyto činnosti prováděl kupující, nebo které vznikly po prodeji, v důsledku  vyšší moci nebo vlivem okolností bez zavinění výrobce
 • na dodatkové ukončovací práce spojující nábytek se zdmi a nábytek s podlahou nejsou součástí montáže a  nevztahuje se na ně reklamace
 • na barvy textilií  nevýznamně rozdílné v porovnání s barvami vzorkových ústřižků a vzorků. Takové mírné rozdíly mohou být způsobeny použitím materiálů z jiných šarží;
 • na vrypy, škrábance, puchýře a jiné vady, které nejsou vidět ze vzdálenosti 1 m při pohledu pod úhlem 60 stupňů. Sklo bude posuzováno v rozptýleném denním světle (intenzita přibližně 5000 lux), proti jednotnému  pozadí a prostým okem;
 • na prvky osvětlení: Reklamace se vztahuje pouze na prvky osvětlení vestavěné v nábytku, připojení osvětlení od  místa výstupu kabelu ze skříněk až po místo připojení k napájení je na straně zákazníka
 • na veškeré vypínače osvětlení musí být mimo nábytek a toto zajistí zákazník. Připojení osvětlení k  napájení zajistí zákazník
 • na poškozené osvětlení způsobené nesprávným připojením
 • na nestejnoměrnosti a přirozené vlastnosti kůže:
 • Specifický pach kůže, který může být intenzivní, pokud je mnoho kožených produktů shromážděno v malém a uzavřeném prostoru;
 • Kůže změnila svůj vzhled (tedy změnila barvu nebo se objevily skvrny, změna barvy materiálu) následkem kontaktu s jinými materiály s nedokonale fixovanou barvou. Migrace barviva do vnitřní struktury kůže  je přirozeným jevem tohoto  materiálu  a může vést k nevratným efektům, jako jsou skvrny a změny barvy.
 • na škody vzniklé v důsledku samostatné montáže nebo demontáže nábytku nebo zásahu uživatelem (např.  samostatná modernizace) se nevztahuje reklamace

 

Ve Svitavách dne 1. 1. 2019